Overeni prevod za engleski jezik

Blog » Overeni prevod za engleski jezik

Overeni prevodi za engleski jezik su za zvaničnu upotrebu gde primalac prevoda zahteva sertifikaciju da bi potvrdio da je prevod potpun i tačan. Ova vrsta prevoda je obično potrebna za podnošenje stranim institucijama, univerzitetima, sudovima i mnogim lokalnim, državnim i saveznim vladama u inostranstvu.

Prevod mora biti doslovan (od reči do reči) celog vidljivog teksta da bi se zadovoljio potpuni zahtev. Prevodioci za engleski jezik ne mogu da dodaju/uklanjaju tekst ili tumače značenje iza teksta. Za vitalne dokumente kao što su izvod iz matične knjige rođenih taj zahtev se obično ne pokazuje kao primetan, ali za druge vrste dokumenata koji sadrže pune rečenice sa više nijansi to nesumnjivo može biti. Ovaj zahtev je od vitalnog značaja za vašeg primaoca kako bi mogao da ima poverenja da prevod tačno predstavlja originalni izvorni materijal.

Potvrda o prevodu (Apostile pečat i potpis prevodioca) mora da potvrdi činjenicu da je prevod izvršio kvalifikovani prevodilac koji tečno govori jezik da bi se zadovoljio tačan zahtev. Koristimo samo profesionalne i licencirane prevodioce za prevod i sudsku overu prevoda za engleski jezik. Ovlašćeni sudski tumač potvrđuje ovu činjenicu pečatom i potpisom. Takođe uključujemo besplatne revizije kako bismo osigurali da je konačni prevod 100% tačan.

Preduzimamo dodatne korake kada pripremamo vaš dokument za prevod kako bismo obezbedili prihvatanje od strane najšireg spektra primalaca. Pružamo sve overene prevode na memorandumu kompanije sa brojevima narudžbine i stranica na svim stranicama, zajedno sa našim kontakt informacijama. Naša sertifikacija takođe precizira da prevodilac nema nikakve veze, lične ili druge, sa vlasnikom dokumenta i kada je potrebno, možemo da potvrdimo overu da bismo potvrdili identitet ovlašćenog sudskog tumača i da vam obezbedimo originalne kopije uključujući potpise.

Agencija sudskog tumača za engleski jezik FLASH je među najvećim pružaocima usluga sertifikovanih prevoda za engleski jezik u Srbiji. Naše usluge koriste desetine preduzeća i stotine pojedinaca svake godine jer dosledno isporučujemo visokokvalitetne prevode brzo i po pristupačnoj ceni.