Prevodi pravnih dokumenata

Blog » Prevodi pravnih dokumenata

Za vaša pravna dokumenta nudimo prevod na engleski jezik za ličnu ili poslovnu upotrebu. Naša usluga prevoda ne engleski ili sa engleskog jezika je savršena za ugovore, sporazume, ponude i bilo koje druge pravne dokumente za poslovnu ili ličnu upotrebu.

Za dokumente na engleskom jeziku koji se podnose sudu skoro uvek je potreban overen prevod sudskog tumača za engleski jezik. Uobičajeni dokumenti koji se dostavljaju sudu uključuju prevode ličnih dokumenata, prethodne presude, dokaze i ostalu potrebnu pravnu dokumentaciju. U većini slučajeva, sudovi će definisati overeni prevod na engleski jezik kao „potpun, istinit i tačan prevod izvornog dokumenta od reči do reči, koji je izvršio profesionalni sudski tumač za engleski jezik i koji uključuje potpisanu potvrdu o tačnosti prevoda.

Obavezno proverite specifične zahteve primaoca dokumentacije jer oni mogu da variraju. Ako imate pitanja u vezi sa prihvatanjem vaših pravnih dokumenata, kontaktirajte nas sa listom zahteva dobijenih strane primaoca i mi ćemo pregledati zahteve kako bismo utvrdili da li će naš prevod biti prihvaćen i u kojoj formi mora biti urađen.

Standardni prevod i prevod sudskog tumača za engleski jezik

Većina pravnih dokumenata koji se ne predaju sudu će zahtevati našu standardnu uslugu prevođenja na engleski i sa engleskog jezika u formatu koji se može uređivati za poslovnu ili ličnu upotrebu. za dokumenta za koja važe stroga pravila prevoda, moraćete da zatražite prevod sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cene standardnih prevoda bez overe sudskog tumača za engleski jezik, kao i cene prevoda sa overom sudskog tumača, određuju se na osnovu procene. Zatražite besplatnu ponudu prevoda sa i bez overe za engleski jezik i mi ćemo vam je, nakon procene dostaviti u obliku koji zatražite.