Šta je prevod sa overom za engleski jezik

Blog » Šta je prevod sa overom za engleski jezik

Šta je overen prevod za engleski jezik?

Prevod dokumenta na engleski ili sa engleskog jezika od reči do reči koji se isporučuju na memorandumu sudskog tumača za engleski, uključuju potpisanu i overenu Potvrdu o tačnosti prevoda za službenu upotrebu u skladu sa zahtevima za validnost, a obično ih zahtevaju univerziteti, sudovi i mnoge lokalne, državne i druge institucije.

Mogu li da overim sopstveni prevod?

Obično ne možete da overite sopstveni prevod, ali to zavisi od specifičnih zahteva vašeg primaoca. Uvek treba da proverite zahteve primaoca pre nego što naručite prevod kako biste bili sigurni da ste napravili ispravan izbor.

Šta isporučujemo klijentima?

Overeni prevodi se isporučuju kao zvanični overeni dokumenti koji se ne smeju menjati, a uključuju potpisan i pečatiran sertifikat o tačnosti prevoda na engleskom jeziku, koji potvrđuje temeljnost i tačnost prevoda i kvalifikacije prevodioca.

Koliko dugo traje prevođenje za engleski sa overom?

Standardno vreme prevođenja zavisi od broja i vrste dokumenata, dok ubrzano vreme prevođenja sa oznakom hitnosti može biti urađeno po prioritetu. Vreme potrebno za prevođenje i overu za engleski jezik se računa na osnovu ukupnog broja stranica vaše dokumentacije, nakon čega dobijate našu ponudu sa ukupnom cenom i mogućim rokom izrade prevoda.